Přípravek D700 účinně dezinfikuje vodu a odstraňuje biofilm z kontaminovaného povrchu potrubí, nádob a zařízení s pitnou vodou. Určeno pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky TUV.

Popis

Vlastnosti:

• dezinfikuje pitnou vodu
• dezinfikuje zásobníky a rozvody pitné vody
• dezinfikuje chladící nádrže
• prevence výskytu bakterie Legionella
• snadné dávkování
• nekorozivní, netoxický a biologicky rozložitelný
• prodlužuje účinnost a životnost systémů

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled světle žlutá kapalina
Zápach charakteristický
pH při 20°C 12,6
Hustota při 20 °C 1,11 g/cm3
Rozpustnost ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace:

Ředící poměry: 1l na 300 l objemu systému – doporučená účinná koncentrace směsi
Přípravek D700 nadávkuje v doporučeném poměru 1 litr přípravku na 300 litrů objemu systému. Nechejte přípravek v systému TUV a okruhů s pitnou vodou cirkulovat při pokojové teplotě po dobu 4 hodin.
Poté systém vypusťte a řádně vypláchněte.

Bezpečnostní opatření:

Přípravek obsahuje nebezpečnou látku chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 14-15%; metakřemičitan disodný.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu /páry/ aerosoly.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení:

• 1 l kanystr
• 20 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od 0°C do +30°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 6 měsíců.

Přílohy

Přílohy