Koncentrovaná čisticí směs D800 je určena k odstranění vodního kamene a rzi pro okruhy pitné vody a zásobníky TUV.

Popis

Vlastnosti:

• odstraňuje vápenaté usazeniny (vodní kámen) a rez
• určena pro okruhy, rozvody a zásobníky pitné vody a TUV
• nepoškozuje sklo, plasty
• netoxické a biologicky rozložitelné
• je vhodná pro běžně používané typy kovů kromě hliníku
• prodlužuje účinnost a životnost systémů

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled čirá bezbarvá mírně viskózní kapalina
Zápach typický
pH – 1
Hustota při 20 °C – 1,39 g/cm3
Rozpustnost ve vodě plně mísitelná

Dávkování a aplikace:

poměry:
5% – minimální koncentrace směsi
10% – doporučená koncentrace směsi

Systém napusťte vodou a nadávkujte čisticí směs D800 v minimálním množství 5% z celkového objemu vody v systému, tj. 5 l na 100 l (doporučená účinná dávka je 10%). Zajistěte neustálou cirkulaci po dobu 2-3 hodin. Při rozpouštění usazenin (především vápenatých) dochází k bouřlivé reakci a vývoji plynu, proto je nutné vždy zajistit odplynění čištěného zařízení po celou dobu cirkulace čisticího prostředku (optimální je použít cirkulační čerpadlo s otevřenou nádobou). Během rozpouštění vápenatých usazenin dochází k vyčerpávání kapacity výrobku, což se projevuje tím, že stoupá hodnota pH a ustává vývoj plynu. Pokud v systému ještě zůstávají usazeniny je třeba po vypuštění spotřebovaného roztoku použít roztok čerstvý. Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte vodou. Vypuštěnou směs zneutralizujte pomocí D800-neutralizátoru v nádobě mimo systém.

Bezpečnostní opatření:

Přípravek obsahuje nebezpečnou látku, kyselinu orthofosforečnou.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260 Nevdechujte páry.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení,
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení:

• 1 l kanystr
• 20 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +15°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Přílohy

Přílohy