Elektrolytická úprava vody proti usazování vodního kamene v systémech TUV. ESSE je zařízení vhodné pro úpravu vody přírodním elektrolytickým procesem uzpůsobené pro styk s pitnou vodou. Uvolňováním nanočástic dochází k trvalé změně struktury vodního kamene, čímž je zabráněno jeho usazování. Pomáhá k odstraňování již vzniklých usazenin v systému, chrání systém proti korozi, omezuje vznik bakterií v systému. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem.

Popis

Vlastnosti:
• určeno pro úpravu vody přírodním elektrolytickým procesem;
• navrženo pro ošetření pitné a užitkové vody;
• určeno pro domácí i průmyslové využití;
• bez použití chemikálií a pryskyřic;
• nevyžaduje vnější zdroj energie;
• dlouhá životnost zařízení v rozsahu 8 až10 let.

Technické údaje:
Reaktor je vyroben z komory nekorodujících materiálů, která je umístěná uvnitř zařízení a z kovových elektrod z ryzích materiálů, které jsou umístěné ve středu komory a jsou držené v optimální poloze.

Instalace:
1. Směr toku
2. By-pass ventil
3. Uzavírací ventily
4. Převlečné ventily
5. Zařízení ESSE

Instalace zařízení, které je určené pro ošetření pitné vody, musí být vykonána podle platných předpisů v dané oblasti prodeje. Zařízení by mělo být instalované v rozvodech s pracovním tlakem, průtokem a teplotou nepřesahující technické vlastnosti výrobku. Zařízení by mělo být instalované bez působení vnějších pnutí a namáhaní vytvořeného zkříženým potrubím. Před a za zařízením by měli být nainstalované uzavírací ventily a by – pass (přemostění) na účely servisu (průmyslové použití). Při použití pro vodu ze studny a vrtů by též měl být před zařízením nainstalovaný mechanický filtr na ochranu před abrazivními účinky pevných částic a písku. Při použití ve veřejných vodovodech postačí na vstup umístit těsnění s filtračním sítkem. Stejně tak, jak je znázorněné na montážním schématu, doporučujeme nainstalovat zavírací ventily a též obtokový tzv. by-pass ventil (prům. použití) pro zabezpečení průtoku vody v případě čištění, údržby nebo výměny zařízení.

Údržba a čištění:

Frekvence vykonávaní operací závisí hlavně na množství nečistot obsažených ve vodě. V každém případě by měla být vykonávána prohlídka vstupního mech. filtru jednou za rok.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci životnosti přístroje dle platných zákonných ustanovení.

Záruka:

Zařízení musí být provozované podle doporučení v tomto návodu, hlavně je nutné dodržet provozní parametry průtoku a tlaku.
Zařízení musí být použité jen pro účely, na které je určené.
Montáž výrobku musí být vykonaná osobami zaškolenými na montáž a instalaci vodních rozvodů.
V případě reklamace je nutné, aby zařízení bylo bez vnějších zásahů do jeho konstrukce. Pokud se
se zařízením zachází tak, že dojde k jeho poškození, které není původem od výrobce zařízení, uživatel ztrácí všechny práva na záruku.

Přílohy

Přílohy